10 Maj 2021

Pisac i urednica: Tanja Pljukavac (Jovanović)

Dizajn: Art Studio "TANJA*WITCH

Mađijska lečenja, šamanvodduša

Šamanizam u srednjoj i severnoj Aziji:

Mađijska lečenja, šaman vodič duša

Po predanju (Elijade, 1990) primarna uloga šamana srednje i severne Azije sastoji se u mađijskom lečenju. Shvatanje o „otmici duše“ na prvi pogled preovlađuje. Sreće se više shvatanja na čitavom tom prostranstvu o uzroku bolesti. Duša je zalutala i nekud odletela, i to je njena bolest. Lečenje se uglavnom svodi na traganje za njom, njeno hvatanje i ponovo unošenje u telo bolesnika. Uzrok bolesti u nekim predelima Azije može biti: unošenje nekog mađijskog predmeta u telo bolesnika. Ili je uzrok, njegovo „posednuće“ zlim duhovima. U ovakvim slučajevima lečenje se sastoji u vađenju otrovnog predmeta ili isterivanju demona, piše (Elijade, 1990). Ponekad bolest ima dvostruki uzrok: krađa duše, pogoršana „posednućem“ zlih duhova, pa se šamansko lečenje sastoji kako iz potrage za dušom, tako i iz isterivanja zlih duhova.

"lilith"

oil painting

Duša

Koliko imamo duša?

Posebno Indonežani (severnoazijski narodi), kao i toliko „primitivnih“ naroda, smatraju da čovek može imati tri, pa i sedam duša. Na samrti jedna od njih ostaje u grobu, druga silazi u Carstvo senki, treća odlazi na Nebo. Kod Čučka i Jukagira, nalazimo shvatanje da je samo jedna od brojnih ideja o sudbini triju duša nakon smrti. Kod drugih naroda bar jedna duša nastaje na samrti, ili je proždiru zli duhovi. Upravo duša koju na samrti proždiru zli duhovi ili koja silazi u zemlju mrtvih, za zemaljskog života svojim bekstvom izaziva bolest, (Elijade, 1990).

Po nekim tumačenjima o njoj Biblija govori već kod stvaranja sveta. U Starom Zavetu, u Postojanju- Prva Knjiga Mojsijeva, u Glavi prvoj, 27.kaže:„27. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božjemu, stvori ga; muško i žensko stvori ih.28. I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih do ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji.“

Šamanovo lečenje

Šamanovo lečenje

Po predanju (Elijade, 1990) samo šaman može da „vidi“ duhove i zna kako da ih istera, i zato jedino on može da preduzme lečenje. Samo on prepoznaje bekstvo duše i sposoban je da je nađe i u ekstazi dovede je njenom telu. U mnogim slučajevima prinošenje žrtve u toku lečenja je podrazumevano. Uvek je šaman koji odlučuje o njihovoj neophodnosti i njihovom obliku.

„Povratak fizičkog zdravlja tesno zavisi od povratka ravnoteže duhovnih sila, jer često se događa da bolest nastane usled zanemarivanja ili omaške u odnosu na podzemne sile, koje takođe sudeluje u području svetoga“, piše (Elijade, 1990) str 170.

Check Out Our Latest Videos

creative video

FASHION IMAGE DESIGN

on line store

poznavanje drame ljudske duše

mirča elijade

Po predanju (Elijade, 1990) zahvaljujući šamanovoj preinicijatičkim i inicijatičkim iskustvima: on poznaje dramu ljudske duše, njenu nepostojanost i nesigurnost. Šaman poznaje sile koje ugrožavaju i predele u koje može biti odnesena. Šamansko lečenje sadrži ekstazu upravo zato što se bolest shvata kao kvarenje i otuđivanje duše, piše Elijade.

Unesite tekst...

„ Prema autorima iz XVII veka, koje potvrđuje i foklor, šamani su svoje seanse obavljali potpuno nagi, kao kod mnogih drugih arktičkih populacija, i postizale prave kataleptičke transove tokom kojih se smatralo da njihova duša silazi u Donji svet da bi pratila pokojnike ili potražila duše bolesnika“, piše (Elijade, 1990) str. 174.

Šamansko isceljivanje i terapija

Šamansko isceljivanje i terapija

Po predanju (Endredi, 2015) šaman je isceljeni iscelitelj i to je perspektiva koju danas priznaju i medicinska zajednica i javnost. Prihvatanjem svoje uzajamne povezanosti sa svekolikim životom, šamanske iscelikteljske prakse nas otvaraju ka unutrašnjem iscelenjem. Upravo time on pomaže da se isceli naša zajednica i naša planeta. Za šamanske tehnike isceljivanja, u današnjim terminima bi se nazvali paranormalnim. A odnosi se na fenomene i iskustva koje nemaju naučno, racionalno objašnjenje. Lečenjem biljaka, koje spadaju među standardne terapije šamanske prakse, oni se i rutinski služe kanalisanjem poruka, vidovnjaštvom, telepatijom, psihometrijom i vantelesnim iskustvom, piše (Endredi, 2015).


Devicakoja gazi zmiju

Po predanju (Glavurtić, 2019) devica koja gazi zmiju, javlja se u Praevanđelju, knjizi Postanka, kao i na poslednjim stranama Objave, u Otkrivenju sv. Ivana Apostola. Prikaz je žene obučene u sunce, koju progoni zmaj, Satana. Slika žene obučene u sunce, koja stoji na mesecu, demonima je bila poznata. Pre njihovog pada, u vreme kušnje, bila je prikazana. Traženo je da priznaju, ali su oni odbili, piše (Glavurtić, 2019). Tradicija vidi u Apokaliptičnoj devici Mariju, Majku Crkve, koju Satana ne može pobediti. Lik žene obučene u sunce javlja se i na kraju vremena, u apokaliptičnom razdoblju. Tako se zatvara krug, obuhvatajući prapočetak i konac vremena.

miro glavurtić

"eve"

oil painting

Šamanski proces iscelenja

Na koji način šamani leče?

Prvo ćemo se osvrnuti na neke stavke koje postavljaju osnovu za šamanski proces iscelenja, kako bi smo bolje razumeli kako šamansko lečenje uopšte funkcioniše.

 • U najvećem broju slučajeva, prvo i osnovno pravo iscelenje ne postiže šaman. Uz izuzetak nametanje (duha ili nešto drugo), šamani samo pomažu da se organizuje i ojača urođena sposobnost pacijenta da samog sebe izleči, piše (Endredi, 2015). Ovo šaman rešava na sličan način na koji hirurg vadi metak iz čoveka koji je pogođen. Čudesno ljudsko telo, sačinjeno od krvnog, nervnog i limfnog sistema primer je savršenstva. Kada ga povredimo ili zloupotrebimo, naše telo se lako ošteti. U procesu pacijentovog samoiscelenja, šamani naprosto potpomažu. Da je telo apsolutno sposobno da se isceli samo, jasno je vidljivo u primerima ljudi koji su ušli u spontanu remisiju fatalnih bolesti i u slučajevima, gde je pacijent zavaravan da je iscelivan od strane šamana i drugih mističnih iscelitelja. I ovo je dovelo do pacijentovog samoiscelenja.
 • Svakodnevno u ljudskom telu u svakoj sekundi umiru milioni ćelija, gde ih zamenjuje odgovarajući broj novih ćelija. Osiguranjem novih ćelija da budu zdrave, šaman može potpomoći u samoiscelenju pacijentovog tela, ili mu čak može preneti zdravu (isceliteljsku) energiju.
 • Većina naših ćelija poseduje mogućnost prenosa informacija, i ljudsko telo sadrži između deset i sto biliona ćelija. U toku šamanskog lečenja, šamani se kače na taj ogromni komunikacioni sistem kako bi poslali ključne isceljujuće informacije i energije, koje pospešuju izlečenju pacijenta.
 • Voda je sastavni deo ljudskog tela, na svet dolazimo potpuno uronjeni u vodu. Naše telo je sačinjeno od dve trećine vode, a 80% težine našeg mozga otpada na vodu. Voda se rastvara čim se sretne, i vrlo je prijemčiva za organsku materiju i energiju. U komunikaciji sa šamanom, kada on koristi svoje ruke, usne, jezik ili neki drugi deo tela kako bi ostvario kontakt sa pacijentom, isceliteljska energija vode iz šamanovog tela komunicira s „vodenim telom“ pacijenta i restrukturira ga, piše (Endredi, 2015).
 • Nepravilnost i iskrivljenja energetskih polja stvoriće u našim telima „bolesne“ ćelije. Energija, posebno elektromagnetska polja, služi tome da obezbedi da novonastale ćelije u našem telu budu identične onima koje zamenjuju, piše (Endredi, 2015). Kako bi se stvorile nove, zdrave ćelije i zamenile one bolesne, šaman razmešta ta polja i/ili ih potpomaže.
 • Telo poseduje sposobnost samoiscelenja. Pacijent mora želeti da se isceli, kako bi se ono ostvarilo na svim nivoima čovečijeg organizma. Za iscelenje veoma je važno znanje i sposobnost šamana toliko su i važne pacijentove misli, namere, želja i stanje uma, piše (Endredi, 2015).

Ljudski organizam sačinjavaju sistemi kako energetski tako i materijalni. Iz šamanske vizure najbolji način da se ti nivoi prikažu, jeste da ih podelimo na sedam nivoa; koji su u simulativnoj interakciji ili međupovezanosti;

 1. Fizičko telo: fizički sistem koji naše telo održava u životu;
 2. Bioplazmatsko telo: fizička energija našeg tela koja se trenutno ne može izmeriti, ali se može konstatovati čakrama i akupunkturnim meridijanima;
 3. Astralno telo: naše nematerijalno telo koje sadrži sledeća četri nivoa.
 4. Instinktivni um (podsvest); nivo uma
 5. Intelektualni um (svest); nivo uma
 6. Duhovni um (nadsvest); nivo uma
 7. Duša i telo duha: ostaje na neki način uz nas i posle fizičke smrti.
„Šamansko iscelivanje koje ne uključuje sedmi nivo može se svakako smatrati psihičkim iscelenjem, zbog toga što su tri nivoa uma „programeri“ za fizičko i bioplazmatsko telo u kojima obitava bolest. Šaman uklanjanjem psihičkih sila koje okružuju bolest pomaže da se isceljenje sprovede“, piše (Endredi, 2015).

"human trafficking-state of mind"

photography-digital art

Totalitet ljudskogorganizma

Po predanju (Endredi, 2015) linija razgraničenja leži između bioplazmatskog tela i preostala četri nefizička nivoa. Moraćemo dodatno razmotriti totalitet ljudskog organizma:

 • Naš fizički ljudski organizam predstavlja kombinaciju strukturalnih, unutrašnjih i bioplazmatskih sistema.
 • Naš se um ponaša kao kompijuter koji kontroliše funkcije naša dva materijalna tela (fizičko i bioplazmatsko).
 • Naš um i njegovi razni nivoi svesti, iako nisu fizički merljivi, sadržani su u našem astralnom ili neopipljivom telu. Tokom vantelesnih iskustava, za vreme sna i u stanjima transa naše telo može da putuje.
 • Naše astralno telo prožeto je našim duhovima, ili dušom, i to je ono telo koje nadživi raspad posle smrti fizičkog tela. Otud spiritualne posednutosti, vodiči duša, duhovi itd.

Unesite tekst...

šta je obaveza starih šamana?

ko su "crni" i "beli" šamani?

Obaveza starih šamana je da vode i upućuju mlade šamane koji su izabrani od boga, duha, nasleđem ili svojom voljom koja je svedena na učenju i samoistraživanju.

. Kod Burjata iz južnog Sibira šaman je uglavnom nasledan a i postoji da odabir ide po božanskim željama koji se obavlja udarivši šamana gromom. U slučaju naslednog šamanizma, duše predaka šamana biraju nekog mladića iz porodice. Mladić se povlači u samoću, postaje odsutan i sanjar, i njegovo stanje je propraćeno proročanskim vizijama i dešavaju se povremeni i napadi koji ga čine nesvesnim. Burjati smatraju da u to vreme duhovi odnose njegovu dušu, ka Zapadu ako je predodređen da postane beli šaman i ka istoku ako je predodređen da postane crni šaman, piše (Elijade, 1990).

od duhovnog do ćelijskognivoa

Prožete telom duha, šamansko iscelivanje se na svim nivoima uglavnom odvija upravo u tom nefizičkom astralnom telu (koje sadrže tri nivoa uma).

Pošto su svi naši sistemi povezani, šaman koji deluje na tom nivou radi s pacijentom od duhovnog nivoa sve do čelijskog nivoa, (Endredi, 2015).

IskušenjeIsusovo


Po predanju (Glavurtić, 2019) Isus je bio iskušavan, u pustinji, gde je četrdeset dana postio. Pristupio mu je Satana i pokazao na pustinjsko kamenje:„Ako si zaista Sin Božiji, naredi da ovo kamenje postane kruh!“ Ali mu Isus odgovori da je pisano da „čovek ne živi o samom kruhu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih“.Potom ga uzdigne na vrh hrama i reče mu da se baci dole; sada se Satana poziva na jedan psalam, gde je zapisano: „Naredit ću svojim anđelima za tebe, da te nose na rukama, da ne bi gde udario o kamen.“Ali mu Isus odgovori da je takođe pisano: „Ne kušaj Gospodara, Boga svojega!“Satana ga potom uzdigne visoko, pokaza mu sva kraljevstva sveta i reče mu: „Dat ću ti svu vlast nad njima i raskoš koja im pripada jer je meni predana i dajem je kome hoću. Sve će pripasti tebi, ako mi se pokloniš“ (Lk,4,5-7).Niti je napravio kruh od kamenja, da bi realizirao najvažniju stavku socijalne utopije, niti je skočio s kule hrama, zbog puste slave i oholosti, niti se hteo pokloniti Satani, koji se predstavio kao knez ovoga sveta, piše (Glavurtić, 2019) 13.str.

žena bez greha!

MARIJA

Po predanju (Glavurtić, 2019) str 252, od početka Marija je od Boga određena za veliku neprijateljicu demona i zaštitnicu onih koji đavoli muče. Od svih Adamovih potomaka, jedino i samo ona od samog početka začeća, ima povlasticu da bude bez ljage istočnog greha. Marija nikad nije bila pod vlašću Satane, kao što su ostali ljudi baštinici greha. Pio X, u svom katekizmu, uči da ona nikada nije bila „rob“ Satane.

Susret Isusa i Satane

Po predanju (Glavurtić, 2019) susret Isusa i Satane, beleže tri evanđelista, onako kako im je samo Isus maogao preneti.

U ovoj duhovnoj borbi u pustinji, pobedio je Isus.

Po kazivanju o. Lagrange, ali ovo će u antičkim tragedijama, najaviti čitavu jednu povesnu dramu, koja će trajati do konca vremena. Utopija kruha trajno će se sukobljavati sa Rečju Božjom, kao i autokratija i Kraljevstvo nebosko.

U povesti će Satana, činiti čudesa i inspirisati osvajače, koji će mu se pokloniti. Po pisanju Alois Mager, u delu Satana (Etud.carm.), smatra de je u izvesnom smislu , Lucifer iskušavao Hitlera, „istim napastima kao i Isusa“.

Antikrist će, na koncu vremena, u najvećoj meri i najpovoljnije udovoljavati satanskim napastima, ćineći i čuda u zraku, kako su to mistici videli u vizijama“, piše (Glavurtić, 2019) 13.str.

SUSRET ISUSA&SATANE

ko je nova eva?

marija !


Marija pošto nikad nije bila „rob“ Satane, Bog Stvoritelj, u Praevanđelju nagovestio je palom čovečanstvu novu Evu, koja će svetu roditi novog Adama, Spasitelja i Otkupitelja, na propast zmije, piše (Glavurtić, 2019) str 252.

"eve" OIL PAINTING

advertising video

koji je uzročnik pada?

satana


„Biti kao Bog! To je oholost Satane, koja je bila uzročnik njegovog pada. Ta oholost je u osnovi njegove psihologije, koja se ne mijenja, u večnosti njegovog prokletstva. Njome iskušava ljude kroz povijest. U toj oholosti će se najviše uzdići Antikrist na kraju vremena, piše str. 252 (Glavurtić, 2019).

Discover Our Video

experiments

MAJKA & VLADARICA

MARIJA


Marija je posrednica svih milosti. Ona je od početka izabrana i predstavljena kao vladarica i majka Spasitelja, koji je došao, „da bi razorio djelo Satanino“ (I Iv.3,8), piše (Glavurtić, 2019) str 252.


„Jahve reče zmiji: „Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: ona će ti satirati glavu, a ti ćeš joj vrebati petu“ (Post. 3,15).

U Vulgatinom prijevodu Marija je izričito navještena kao ona koja će smrskati glavu zmije, dok u hebrejskom tekstu Sveto Pismo kaže: „On (plod ženin) će ti glavu satirati.“ Pio IX, u tekstu proglašenja dogme o Bezgrešnom Začeću, uči na osnovu tradicije svetih otaca, da „Presvijeta Djevica, s Njime (Kristom), najvišom i nerazriješivom vezom povezana, s Njime i po Njemu u vječnom neprijateljstvu protiv otrovne zmije, smrskava svojom bezgrešnom nogom glavu zmije, u punom trijumfu.“


marija


Let's Connect