Novaumetničkapraksa, nova levica I novo doba(nju ejdž)

Po predanju, (Pešić, 2017) istoričarka umetnosti Ješe Denegrija, iz potrebe da različite pojave na Jugoslovenskoj sceni 1970-ih, koje zbog njihove heterogenosti nije bilo opravdano nazvati samo usko određenim pojmom “konceptualna umetnost”, na predlog Denegrija termin “nova umetnička praksa” uveden je u jugoslovensku umetničku teoriju, piše (Pešić, 2017). U ovom terminu “praksa” ukazuje na prednost koja je je u novoj umentnosti davana samom procesu i postupku u odnosu na krajnji umetnički predmet (slike, skulptura I sl). Kako objašnjava Denegri, “praksa” ukazuje na filozofiju Praxima I ideologiju “aktivizma, delotvornosti, socijalne kritičnosti, I političke angažovanosti” (1996:23). Po predanju (Pešić, 2017) određujući na ovaj način nova umetnička praksa, Denegri sasvim jasno kaže da ona u značajnoj meri treba da bude utemeljena na idejama nove levice. Podela kontrakulture na novu levicu I nju ejdž okulture heuristička I da je u praksi zapravo dolazilo do preplitanja ove dve stuje, koje su u tadašnjoj Jugoslaviji, slično kao I na Zapadu, često udruživale snage u borbi protiv vladajućih društvenih modela, njihova različitost u shvatanju prirode I načina ostvarenja promena, nije ih sprečavala I ometala, piše (Pešić, 2017). Nova levica je savetovala politički aktivizam usmeren na menjanja društva, osnovna ideja u nju ejdž okulturu bila je pre svega duhovna promena unutar pojedinca, koja bi postepeno trebalo da dovede I do promene u samom društvu. Kombinovanjem dva pristupa mnogi umetnici u izgrađivali svoje stavove. Po predanju (Pešić, 2017) jedno od mesta ukrštanja “marksističkog humanizma” I nju ejdž okulture bilo je pitanja čoveka. Na londonskoj koferenciji Dijalekta oslobođenja (1967), na kojoj su Herbet Markuze I filozof Praxisa Gajo Petrović diskutovali zajedno sa hipicima Alenom Ginzbergom I Džulijanom Bekom (Living teatar), možemo videti spremnost “predstavnike” I bliskost nove levice I nju ejdž okulture da zajednički traže odgovore na veliko pitanje slobode čoveka, piše (Pešić, 2017). Svojstvenost dveju strana jeste kritika tadašnjeg društva I govor o potrebi dostizanja “nove svesti” ili “nove duhovne atmosfere”, opisane tada popularnim sintagmom novi senzibilitet.

UREDNICA : TANJA PLJUKAVAC (JOVANOVIĆ) 20 jUN 2021

Trans : šamanova kapija ka duhovima

Trans je tehnika koju većina šamana koristi pri kontaktu i povezivanju s duhovima, piše (Endredi, 2015). Stanje transa se podrazumeva i mogu se smatrati kao normalnim, u savremenoj psihijatrijskoj praksi, ili mističnim, i kao u duhovnom zaposedanju. U cilju rešavanja problema, osoba dramatizuje određeni deo sebe i ispoljava to kao interno ponašanje. U celini sve što deluje kao duhovno zaposedanje tumači se kao neki oblik poremećaja višestruke ličnosti. Promovisanjem razvoja višestruke ličnosti unutar bića, potvrđuje se postojanje duhova manifestacijom tih drugih ličnosti. Drama i zlostavljanje u detinjstvu predhodi obično u takvom psihijatriskom stavu. Ova dešavanja i kad se događaju na podsvesnom nivou dovodi čoveka do slomljenog stanja. Poremećaj višestruke ličnosti, prema savremenoj psihijatriji ne sadrži nikakve mistične niti natprirodne komponente, mada poremećaj višestruke ličnosti nije u potpunosti proučen, piše (Endredi, 2015). Ovo se očito nikako ne slaže s religijskim, duhovnim i mističkim vizionarima, koju su svojom voljom ili ne bili zaposednuti spoljašnjim duhovima.

"portrait"

digital art-photography

SUMMER IN SERBIA 2020

"Friends"

kako se u kontaktu šamanizma posmatra:

stanje transa

Stanje transa, u kontekstu šamanizma, se posmatra iz dva delimično suprostavljena ugla, piše (Endredi, 2015) Prvo posmatranje je da je šaman „rasposednut“ što govori da je jedna od njegovih ili njenih duša napustila telo da luta svetom duhova. Druga strana gledanja je da je šamana zaposeo neki spoljašnji duh. Ova posednutost u mnogim kulturama nije vezana za svesno indukovani trans. Ovako intruzivno zaposedanje često se povezuje sa bolešću, kada se šaman poziva da je prekine i ukloni nepoželjnog duha koji ju je doneo.

creative video

"feminist"

Šta znači reč trans?

trans

U šamanskom kontekstu, reč trans ima razna značenja i jedna od definicija iz Vebsterovog rečnika za nas ima smisla:

Trans: stanje u kojem duša kao da je iz tela prešla u drugi vid postojanja, ili u kojem smo obuzeti vizijama; ekstaza.

Postoje i možemo podrazumevati razne nivoe „drugih stanja svesti“ od totalne do delimične odvojenosti, kojih se osoba kasnije može a i ne mora sećati.

malta

trans

Između ostalog , tehnike koje dovode do stanja transa, jesu:

 • Ritmično udaranje u bubanj;
 • Repetitivni pokreti;
 • Sveti plesovi;
 • Dugotrajno pevanje;
 • Unošenje alkohola, duvana i biljnih enteogena;
 • Brzo disanje i udisanje dima i isparenja;
 • Svesno izlaganje ekstremnoj hladnoći ili toploti;
 • Umrtvljavanje tela odsecanjem ili paljenjem mesa;
 • Post;
 • Asketska kontemplacija i čulna izolacija.

malta

bolest kao stanje duhova

Bolesna osoba svakako nije u transu, ali mnoge kulture tumače bolest kao stanje duhovne posednutosti. Sa stanjima transa posednutost može i ne mora biti povezana, piše (Endredi, 2015). Šaman je sposoban i može da uđe u stanje transa kako bi se rasposednuo ili pustio da ga duh zaposedne.

trans

da li postoje različitosti između kultura samog šamanizma?

"gubitak duše"

U kulturama poput plemena Ljaruro iz Venecuele, šaman može se svesno lišiti duše, kako bi dosegao svet duha tokom transa. Rasposedanje se ponekad naziva i „gubitkom duše“ i može doći kao posledica bolesti, piše (Endredi, 2015).

duhovi pomagači

. U mnogim šamanskim kulturama veruje se da duhovi pomagači ulaze u šamana dok je lišen svoje duše i govore kroz njega; stoga je rasposedanje za te ljude neophodna i uobičajna komponenta šamanizma. U plemenu Akavajo i mnogih drugih kultova širom Afrike, kao i u muslimanskom svetu, veruje se da čoveka može zaposesti nekoliko duhova istovremeno, a da on pritom zadrži svoju dušu , tačnije duh. U tom slučaju, uspešan šaman nosi svoje duhove svuda sa sobom. U svakom slučaju, da li se duh ili duša šamana izmešta iz tela tokom transa, kontrola, duhovno zaposedanje, kooperacija čine osnovnu aktivnost poznatu kao šamanizam.

od čega zavisi stručnost šamana i šamanke?

Prema veštinama i znanjima primenjenim u konkretnom odnosu sa svetm duhom, može se odrediti vrednost šamana ili šamanke. Upravo to znanje i te veštine omogućuju šamanu da ukloni bolest kod drugih ljudi, bolesti nastale delovanjem patogenih duhova, mada nisu duhovi jedini uzročnici bolesti.

ovladavanjesvetomduhova

Ovladavanje svetom duhova je osnova šamanizma u skoro svim slučajevima šamani sa duhovima stupaju u uzajamnu vezu koja liči na dogovor ili ugovor koji je zapečaćen tako što šaman dariva duhove. U šamanskoj inicijaciji tokom koje šamani nude mozgove, kosti i/ili meso budećeg šamana duhovima, koji potom zauvek ostaju sa njim. U nekim slučajevima, šaman se pokazuje dostojan tako što kroti duhove pomagače i upravlja njima. Interesatna metafora u ovom slučaju može biti, primer kako čine krotitelji lavova i slonova u našem fizičkom svetu. Dešava se da duhove privuče neki potencijalni šaman iz samo njima znanih razloga, piše (Endredi, 2015).

"love your self"

digital art-photography

saradnja šamana i duha

"mala smrt"


Potpuno zaposedanje ili potpuna saradnja šamana i duha, pokazuje i najbolje se vidi u kakvoj se najdirektnijoj i najintimnijoj mogućoj vezi nalazi šaman sa svojim duhovima. Toliko je snažno ekstatičko sjedinjenje sa silama nadljudskog sveta, da se često naziva „malom smrću“. Šaman u toku ovog ujedinjenja doživljava duhovni svet skoro kao stanje posle smrti tela, makar na relativno kratko vreme. Ponekad se posmatra unija šamana i duh(ov)a kao polni odnos ili brak šamana i duha koji ga je (ili ju je) zaposeo. Ove se dešava kada su šaman i duh različitog pola, ali ne uvek. Često se rađaju deca duhovi , u slučaju da se šaman venča duhom suprotnog pola, koji šamanu daju dodatnu snagu, piše (Endredi, 2015).

Početak-Potraga za šamanskim moćima u Severnoj Americi

Postoje različiti načini sticanja šamanskih moći u Severnoj Americi koje se nalaze bilo u Božanskim bićima, dušama predaka šamana, mitskim životinjama ili bilo, napokon, u izvesnim predmetima ili kosmičkim zonama. Budući šaman mora da podnese izvesna iskušenja inicijatičkog karaktera i zadobijanje moći događa se spontano ili nakon voljne potrage. Darovanje šamanskih moći uglavnom se izražava kroz zadobijanje duha zaštitnika ili pomoćnika u Severnoj Americi kao i druga mesta.

Indijanci Šušvap

Ovako se odvijaju stvari kod Indijanaca Šušvap, plemena iz loze Sališ u unutrašnjosti Britanske Kolumbije: „Šamana posvećuju životinje koje postaju njihovi duhovi zaštitnici. Obredi inicijacije, čiji cilj nije ništa drugo do zadobijanje natprirodne pomoći za sve što poželi, izgleda da su isti i za šamane i za ratnike. Mladić koji je stigao do puberteta, pre no što pozna ženu mora da ode u planinu i tamo ispuni određene zadatke. Valja mu sagraditi kolibu (sweat-house) u kojoj će provoditi noći; ujutru mu je dozvoljen povratak u selo. Ne noći čisti se u zanosu, plesu i pevanju. Tako ponekad provodi godine i godine, sve dok mu se u snu ne pojavi životinja koju želi za svog zaštitnika, i obeća mu pomoć. Čim se on pojavi, iskušenik se onesvešćuje.“ Oseća se kao opijen, nesposoban da shvati šta mu se događa, da li je dan ili noć, piše (Elijade, 1990)

Svaki šaman ima svoju pesmu

„ Životinja iskušenika kaže da je pozove ako mu zatreba pomoć i saopštava mu naročitu pesmu pomoću koje će je zvati. Zato svaki šaman ima svoju pesmu koju niko drugi nema pravo da peva, osim kada se pokušava otkriti neki čarobnjak. Duh se ponekad spušta na iskušenika u obliku groma. Ako iskušenika posvećuje neka životinja, onda ga ona uči jeziku. Priča se da šaman iz Nocola Valleya tokom svojih bajanja govori „jezik kojota“... Osobu koji je pod zaštitom duha zaštitnika ne pogađaju ga metak i strela. Ako se desi da ga pogodi metak i strela, njegova rana ne krvari, već krv teče u trbuh: ispljuje je i oseća se dobro kao i pre toga... Moćni šamani uvek imaju u pomoći više duhova, piše (Elijade, 1990).

Nalozi u snu

Iskušenik ako se ne drži naloga primljenih u snu, čeka ga neuspeh ( Park, ibid.,str 29). U izvesnim slučajevima duh mrtvog šamana javlja se u prvom snu svoga naslednika, dok se u sledećim snovima javljaju viši duhovi i daruju mu „moć“. Naslednik ako odluči da ne prihvati tu moć, onda se razboli. Duše mrtvih smatraju se izvorom šamanskih moći i kod pripadnika plemena Paviotso, Šošona i severnije, kod Liloeta i Indijanaca sa reke Tompson, piše (Elijade, 1990).

Patanja kao izvor moći

Nakon snova u kojima su se javili, majka , otac ili neki mrtvi predak tad se javlja prvi znak šamanske moći. Nešto što je jako bitno jeste da se „patnje“ (pains) smatraju jednako izvorom moći kao i uzrocima bolesti. Ovde je „patnja“ doživljena kao nešto živo, gde i ponekad imaju svoju osobenost. Ovde se gleda kao konkretna stvar i nemaju ljudske oblike.

„Uglavnom osoba nerado prihvata da postane šaman i odlučuje se da prihvati moći i sledi naloge duha tek pošto je ostali šamani ubede da će inače nastupiti smrt“ (Park, str. 26).Čovekov dvosmislen stav prema svetome objašnjava se kroz taj otpor „božanskom izboru“, piše (Elijade, 1990).mirča elijade

Šamansko oruđe i svete amajlije

koja je razlika između zapadnog lekara i šamana?

lekovi

Zapadna farmakologija ne može se meriti ili upoređivati sa lekom u šamanskom svetu, i označava mnogo više od prostog uzimanja pilula. Šamanski lekovi mogu biti različiti, i može biti bilo šta, što šaman koristi kako bi obavio svoj zadatak, (Endredi, 2015).

priča kao lek

Lek može biti priča koju šaman pripoveda pacijentu u ključnom trenutku; može bitu upotreba dima, vatre, daha, svetih izvora, mesta, biljaka, životinja, posta, muzike, plesa, ekstremna toplota, kao i upotreba svetih predmeta kao što su pera, kamenje ili kristali koje je šaman pribavio na neki poseban način.

pomagači

Upotrebom svih ovih stvari, šaman može upotrebiti kao alatke za uravnoteženje energije ili prizivanje duhova pomagača, koji pomažu i asistiraju u poslu, piše (Endredi, 2015).

Šamanska odora

Šamanska odeća odaje ne samo prisustvo svetoga već obelodanjuje kosmičke simbole i metafizičke puteve, koja sama po sebi predstavlja izvesnu hijerofaniju i religioznu kosmografiju, piše (Elijade, 1990).

Šamanska odeća koja dolazi iz Sibira je jedna od najslavniji i najinteresantnijih. Životinjski detalji – kao što su repovi, perje, kopita, kosti, koji upotpunjuju ovu uniformu, često su zašivene i ukrašavaju ovu odoru sa tetivama irvasa i izvezene su dlakama raznih životinja koje šaman poznaje, piše (Endredi, 2015)

Utkani i zašiveni delovi životinja na odori, štite šamana i životinjski duhovi pomagači , poznati kao moćne životinje pridružuju se u toku ceremonije. Koža i njuška, moćne živinje, poput vuka i medveda krase i izrađuju se kape za šamana. Upotreba ogledala pomaže šamanu da vidi druge svetove, da čuju poruke i crteži koji označavaju drvo sveta, portale, šamanovu smrt i ponovo rođenje, piše (Endredi, 2015).

"portrait"

digital manipulation - photography

odeća šamana

Po predanju (Elijade, 1990) odeća po sebi predstavlja religiozni mikrokosmos, kvalitativno različit od okolnog profanog prostora. U prvom prikazu ona prikazuje i čini skoro potpun simbolički sistem, a sa druge strane, ona je posvećenjem prožeta brojnim spiritualnim silama, na prvom mestu „duhovima“. Oblačenje odore i rukovanjem predmetima koji je dopunjuju šaman transcendira profani prostor i priprema se da stupi u dodir sa duhovnim svetom, piše (Elijade, 1990). Postepeno ulaženje u duhovni svet i oblačenjem odeće tešava se neposredno uoći šamanskog transa.

šamanska odora

zadatak iskušenika

Zadatak iskušenika je da u svojim snovima vidi tačno mesto gde se nalazi njegova buduća odeća i da sam pođe da je traži. Potom se odeća kupuje od srodnika preminulog šamana, i za nadoknatu se daje konj (npr. kod Birarčena). Odeća je posebna i bitna za čitav klan, koji je učestvovao u njenoj izradi i kupovini. I ona je prožeta „duhovima“ i ne može je nositi ko ne bi znao da ih obuzda: duhovi bi kasnije uznemiravali čitavu zajednicu. I zbog ovih razloga odeća se ne može izneti iz klana (Shirokogorow, Psychomental Complex, str. 302), piše (Elijade, 1990).

"mesto za duhove"

„Mesto za duhove“ nalazi se u odeći, koja je predmet osećanja straha i zebnje. Dotrajala odeća se zakači na neko drvo u šumi i duhovi koji su u njoj prebivali napuštaju je i sele se u novi (ibid.,str. 302), piše (Elijade, 1990). Nakon smrti šamana, kod Tunguza, sa stalnim mestom boravka, odeća se se čuva u njegovoj kući: duhovi koji je prožimaju daju znak života tako što ova podrhtava, kreće se itd. Kod Nomadskih Tunguza, kao i većine sibirskih plemena, odeća se polaže kraj groba preminulog šamana (Shirokogorow, str. 301; Harva, str. 499 itd.) Na mnogim mestima odeća i bubnjevi postaju nečisti, i nemoćni da izleče, ako umre bolesnik pri čijem je lečenju upotrebljivana, piše (Elijade, 1990).

bodi pirsing

Bodi- pirsing, bio je i ostao još jedan oblik modifikacije tela koji šamani koriste kao oruđe za izmenjena stanja svesti. Uši, jezik, usne i genitalije su mesta gde se najčešće buše. Teotoviranje svetih simbola i crteža po koži u svetom i šamanskom kontekstu, rasprostranjene su svuda. Ainu narod iz Japana tradicionalno nosi tetovaže na licu kao i Berberi iz Tamazge i Maori s Novog Zelanda. Tetoviranje tela rašireno je među Polinežanima, kao i među nekim plemenskim grupama s Filipina, Bornea, grupe ostrva Metavai, iz Afrike, Severne Amerike, Južne Amerike, Srednje Amerike, Evrope, Japana, Kambodže, s Novog Zelanda i iz Mikronezije, piše (Endredi, 2015).

oslikavanje tela

Prisustvo oslikavanja tela glinom ili nekim drugim prirodnim pigmentom prisutno je u mnogim kulturama. Oslikavanje tela glinom ili nekim drugim predmetom je tokom ceremonija još prisutno i u nekim urođeničkim plemenima Južne Amerike, Meksika, Australije, Novog Zelanda, ostrva Tihog okena i nekih delova Afrike, (Endredi, 2015).

sculpture

promotional video

Muzika i zvuci

Među najmoćnije šamansko oruđe spadaju predmeti koji proizvode zvučne vibracije i melodične ritmove, piše (Endredi, 2015). U šamanskim kulturama koriste se i mnogi drugi instrumenti.

ideofoni - zvečke - zvono

 • Idiofoni (instrumenti koji se drmusaju, udaraju ili struže)
 • Zvečke: Po predanju (Endredi, 2015) možemo da razlikujemo tikve u kojima se nalaze semenke, zubi ili kamenčići i razne nanizane predmete, poput školjki, kostiju, zuba ili kopita, privezanih na jednostavan predmet koji se lako može uzeti u ruku, ili čak na neku vrstu okvira. Izrada zvečke služi kao simbol jedinstva i mirenja suprotnosti, što je središnja šamanova briga, (Endredi, 2015)
 • Zvono, praporci, gong: ovi predmeti udaraju se rukom i sačinjeni su od drveta, metala ili kamena.

IMG-0e404e596704f86c42ac42e107018f04-V

pištaljka, robus,zujalica,frula,truba,bubanj, kordofoni

 • Pištaljka: obično parče kosti ili trske, izdubljeno kako bi proizvelo jedan ton.
 • Kosa pištaljka: predmet koji se oglašava kada duvate preko njegovog vrha (poput grlića flaše).
 • Robus ili zujalica: predmet privezan za parče konopca kojim se vitla.
 • Frula: instrument od trske, kosti, drveta ili gline kojim se proizvodi mnoštvo tonova upotrebom daha.
 • Truba: obično neka školjka, rog ili tikva, ali ponekad to može biti i parče drveta, kao što je didžeridu.
 • Membranofoni (bubnjevi prevučeni zategnutom kožom)
 • Bubanj sa okvirom: jedna ili dve kožne membrane prevučene preko okvira.
 • Bubanj koji govori: zategnutost kože se može menjati, tako da se menja i visina tona.
 • Cilindrični bubanj: obično izgleda kao bure, kupa ili peščani sat, ponekad ima stopu ili rupu na boku.
 • Glineni ili keramički bubanj: u ovim bubnjevima se ponekad, tik ispod kože , nalazi voda.
 • Kordofoni (instrumenti sa zategnutim žicama)

bubanj, rende, klepetuša, aerofoni

 • Šuplji bubanj: tikva ili izdubljeno drvo koje proizvodi zvuk tako što se otvorenim krajem udara o tlo ili o neku drugu ravnu površinu, (Endredi, 2015).
 • Rende: obično je načinjeno od drveta, kosti ili kamena, tako što mu je površina nazubljena, te se sa drugim predmetom može trljati po njemu kako bi se dobio zvuk.
 • Klepetuša: obično je to cilindričan komad drveta ili trske koji je presečen na dva dela, ili dva takva komada kojima se može udarati jedan o drugi.
 • Aerofoni (duvački instrumenti)

violina, harfa, muzički luk

 • Drombulja: žica koja se drži u ustima i trza rukom ili udara štapom ili komadom kosti.
 • Muzički luk: žica je sprovedena kroz tikvu, košaru ili neki drugi šuplji predmet.
 • Harfa: instrument s više žica koje se okidaju pojedinačno ili zajedno.
 • Violina: instrument od izdeljenog drveta, s jednom žicom ili više žica, koji se svira tako što se preko njih prevlače druge žice.

uloga zvuka u šamanizmu

Zajednička forma za sve šamanske kulture jeste da ne postoji kompozicija niti ispisane note da bi se pratile. Napisana forma za dobijanja zvuka zavisi od trenutka i ne zavisi mnogo od muzičareve veštine. Forma je skoncentrisana kao primer jedne od najdrevnijih sile stvaranje, piše (Endredi, 2015). Vibracija koja postaje deo nas i koja predstavlja zvuk prirodnog sveta jeste proizvod šamanske muzike. Ona nastaje u trenutku u čudu interakcije instrumenta i uha. Ova dinamična igra tretira zvuk kao duhovno mesto, a ne kao neko određeno mesto koje sadrži zvuk, piše (Endredi, 2015).

bubanj

Mađijske funkcije šamanskog bubnja

Mađijske funkcije šamanskog bubnja su mnogostruke, njegov simbolizam je složen, i bubanj igra prvorazrednu ulogu u šamanskim obredima, piše (Elijade, 1990). Bubanj omogućuje i neophodan je za odvijanje seanse uz pomoću koga šaman priziva i „hvata“ duhove, nosi šamana u „Centar Sveta“, omogućuje mu da leti, i omogućuje šamanu da se sabere i dođe u dodir sa svetom duhova, kamo se sprema da krene.

"centar sveta"

Mističko putovanje u „Centar sveta“ sadrže mnogi inicijatički snovi budućih šamana, tamo gde se nalazi Kosmičko drvo i Gospodar Univerzuma. Šaman pravi okosnicu za svoj bubanj od grane tog drveta, koju je Gospodar radi toga bacio na zemlju.“Čini nam se da značenje toga simbolizma dosta jasno proizilazi iz kompleksa u koji je uklopljen: opštenje između Neba i Zemlje posredstvom Drveta sveta, to jest Osovine koja se nalazi u „Centru sveta“, piše (Elijade, 1990).

On sebe prenosi u „Centar sveta“ i time se može popeti na Nebo, samim tim što je okosnica njegovog bubnja napravljena od Kosmičkog drveta, šaman bubnjanjem mađijski sebe prenosi u blizinu toga drveta.

teranje zlih duhova uz pomoć bubnja

Sasvim je tačno da se bubanj ponekad koristi za teranje zlih duhova (Harva, str 537), ali ne verujemo da je prvobitna uloga bubnja bila isterivanje duhova, piše (Elijade, 1990). Šamanski bubanj omogućuje ekstatičko iskustvo i upravo se zbog toga razlikuje od svih drugih oruđa „mađijske buke“. O ulozi šamanskog bubnja odlučuje mađija muzike a ne mađija antidemonske buke, (Elijade, 1990).

144e671a04e12e2607c3782df49e4f6