14 Maj 2021

Pisac i urednica: Tanja Pljukavac (Jovanović)

Dizajn by Art Studio TANJA*WITCH

Neoprezno otvaranje svetaduhova

Po predanju (Endredi, 2015) u otvaranju sveta duhova postoji znatan rizik, i mora se obratiti pažnja i na mračni deo sveta duhova, koji može načiti više štete nego koristi. Bez pomoći grupe „profesionalaca“ koji će budno paziti na novopečenog šamana, otvaranje sveta duhova na jamči dobar ishod. Bez pomoći šamanske zajednice i kolega, savremeni neošaman može nesvesno pustiti svoju podsvest ili lične strahove, namere i čežnje da se upletu u njegov rad sa svetom duhova. Ovo može doneti neprijatne i opasne posledice, kako za pacijenta , tako i za šamana.

Za Maje iz visija, onaj ko treba da postane šaman počinje da prima snove od majke zemlje. U snovima, šamana mogu juriti velike životinje poput konja, krava, jelena, bikova ili pasa. Ovi snovi pozivaju inicijanta da im preda darove i da potraži starijeg šamana od kojeg će početi da uči, piše (Endredi, 2015).

- džejms endredi

Etička odgovornost onih koji se bave šamanizmom

Koje su to etičke odgovornosti šamana?

Etička odgovornost onih koji se bave šamanizmom

Po predanju (Endredi, 2015) ovo su neke stavke koje trebaju zainteresovani za šamanizam ili oni koji se time bave, uzeti u obzir:

Služenje: Ako niste osetili bezuslovni poziv i razlog za bavljenjem šamanizmom, onda treba da odaberete neki drugi put. Služenje zahteva potpunu posvećenost zdravlju i bezbednosti klijenata. Moramo uzeti u obzir etičke faktore isceljivanja drugih, predvođenja ceremonija, unošenje biljnih lekova u telo i održavanja svetih mesta i kultura. Podrazumeva se poštovanje klijentovih ličnih vrednosti, prostora i stavova. Između šamana i klijenta mora postojati poverenje. Kako bi primili svojevoljno, klijenta treba do kraja upoznati s tretmanom koji će od vas dobiti. Klijent mora biti svesan eventualnih rizika i potecijalne koristi od vašeg delovanja.

Integritet: Dobrobit klijenta ne smeju biti narušeni, i šaman se mora i tako ponašati, ma kako se šaman lično osećao povodom toga. Šaman i šamanka su u poziciji moći kada im se klijent obrati. Šamani uvek moraju biti svesni toga kako njihovi postupci utiču na klijenta, pošto klijent može biti u veoma osetljivom ili sugestivnom stanju.

Stručnost: Veštine koje je šaman savladao i koje zna da primeni, šaman ima etičku odgovornost da pomaže drugima.

Sud okoline:Kako bi stalno napredovao i kako bi obezbedio visoka etička merila u šamanskoj zajednici, šaman je odgovoran prema zajednici kojoj služi time što je otvoren i što traži savet od drugih šamana.

Razumna razmena energija:Šamani su kroz istoriju primali neku vrstu naknade za svoj rad. Budite čovečni kada je tražite i prilagodite se onima koji u trenutku traže vašu pomoć raspolažu s malo sredstva.


"black hole"

experimental video

MAĐIJSKILET

Mađijski let

Po predanju (Elijade, 1990) „mađijski let“ čisto je duhovne prirode: „let“ izražava jedino oštroumnost, razumevanje tajnih stvari ili metafizičkih istina. „Oštroumnost (manas) najbrža je od svih ptica“, veli Rid Véda (VI, 9, 5).

„Onaj ko shvata ima krila“, (P.B. XIV,I,13), piše (Elijade, 1990).

Dva važna mitska motiva doprinela su njegovoj sadašnjoj strukturi: mitsko zamišljanje duše u obliku ptice kao vodiča duša.

Čarobnjaci i šamani ostvaruju na ovom svetu i po svojoj volji „izlazak iz tela“, tj. smrt, koja jedina može ljude da preobrazi u „ptice“; šamani i čarobnjaci kadri su da uživaju sudbinu „duša“, „bestelesnih“ bića, dok je takva sudbina dostupna profanim samo u trenutku njihove smrti. Mađijski let istovremeno izražava samostalnost duše i ekstazu, piše (Elijade, 1990).

U toliko različitih kultura , objašnjava se činjenica da je taj mit mogao biti uklonjen u tako različite kulturne komplekse: čarobnjaštvo, mitologija sna, solarni kultovi i carske apoteoze, tehnike ekstaze, pogrebni simboli itd. On je takođe povezan sa simbolom uspenja.

malta

OHOLOST

Po predanju (Glavurtić, 2019) str.12, općenito su bogoslovi držali da je oholost prouzrokovala pad anđela. „Po oholosti svoje naravi izgubio je milost – ispao je iz zajednice anđela“, kaže Sv. Ambrozije (In.ps.). Sv Atanazije precizira da „Satana nije zbačen s neba zbog bludništva, preljube ili krađe, nego ga je odande oholost strmoglavila u najniže delove bezdana“ (Orat.de virg.). Ambroziaster definira oholost kao „težite visoko“, dodajući: „Kad je đavo počeo težiti visoko, otpao je“ (Ad.Rom.). Sv. Avgustin kaže; „oholost: početak, naime, svakog greha je oholost“ (De civit.Dei). „Što je gore od ludosti, što je mahnitije od drskosti“, pita se sv. Ivan Zlatousti, objašnjavajući pad anđela: „ Dobro reče neki mudrac, da je početak oholosti ne priznati Gospodina. Ne bi s neba bio zbačen, niti bi se u đavola obratio pali anđeo, kad se ovim zločinom ne bi okaljao. Ovaj ga je sunovratio i bacio u pakao...“, piše (Glavurtić, 2019). Misterij Utjelovljenja bio je nepristupačan i za najvišu duhovnu hijerarhiju anđela, i po svojoj slobodnoj volji, oni su odbili da učine taj čin poniznosti i poverenja u Stvoriteljev naum. Oholost anđela, kao duhovnih bića, izazvala je zavist prema čoveku, čije stvaranje i smisao nisu mogli spoznati. Pobunjeni anđeli, kao „prvi gnostici“ (Frank- Duguesne), videli su zlo u materiji i time je zauvek započelo njihovno kobno neprijateljstvo prema čoveku..., piše (Glavurtić, 2019) str 12.Mirko Glavurtić

"Human Trafficking- sex TRAFFICKING"

digital art- photography

Most &
„teškiprolaz“

Most i „teški prolaz“

Na putovanju u Donji svet kao pokojnici, i šamani moraju proći jednim. Ekstaza,kao i smrt podrazumeva „promenu“ , koju mit plastično izražava kao opasni prolaz. Simbolizam pogrebnog mosta univerzalno je rasprostranjen i prevazilazi šamansku ideologiju i mitologiju. Ovaj simbolizam dotiče se:

  • mita o mostu (ili drveta, lijani itd.) koji je u prošlosti, bez muke povezivao Zemlju sa Nebom, i zahvaljujući kojem su ljudi bez muke opštili sa bogovima;
  • inicijatički simbolizam „tesnih vrata“ ili „paradoksalnog prolaza“

Reč je o mitološkom kompleksu, čiji su glavi sastavni elementi:

  1. in illo tempore, Zamlju i Nebo u rajskim vremenima povezivao je jedan most, i njime se sa jednog kraja na drugi prelazilo bez prepreke jer nije bilo smrti;
  2. prekinete su lake veze između Zemlje i Neba, mostom se moglo preći samo „kao duh“, kao mrtvac u ekstazi;
  3. prolaz je težak i posut je preprekama i ne polazi za rukom svim dušama; ovde se treba sukobiti sa demonima i čudovištima koji bi da progutaju dušu. Prilikom prelaza bezbožnih, most postaje uzan kao oštrica brijača. „Dobri“ a posebno posvećeni (ovi poslednji u izvesnom smislu poznaju put jer su pretrpeli obrednu smrt i vaskrsenje);
  4. neki povlašćeni uspevaju njime da prođu za života, bilo u ekstazi kao šamani, bilo „silom“ kao izvesni heroji, bilo „paradoksalno“, „mudrošću“ ili kroz inicijaciju.

ŠTAJEINICIJATIČKIOBRED?

San, bolest ili inicijatički obred - su središnji element koji uvek ostaje isti kod svih šamana: simbolička smrt i vaskrsenje neofita, uz komadanje tela u različitim oblicima (sečenje, otvaranje trbuha itd.), piše (Elijade, 1990).

iskustvo šamana

Perspektivni šaman koji uspešno prođe kroz takva iskustva ostaje zauvek promenjen. Ova šamanska inicijacija često predstavlja vantelesno iskustvo. Ostavivši fizičko telo iza sebe, svest slobodno hita ka novim i udaljenim poljima svesnosti i percepcije. Ka samom rubu postojanja svest šamana se širi. Posle preživljene inicijacije svet šamana zauvek ostaje paradoksalan. Oni su konačno slobodni, slobodniji nego što većina ljudi može i zamisliti, ali su uhvaćeni u zamku, jer poseduju znanje koje ih obavezuje da doživotno služe ljudskoj zajednici, piše (Endredi, 2015).

džejms endredi

za šta služi šamanska inicijacija ?

Autentična šamanska inicijacija služi tome da šaman odbaci stare poglede na svet i svoje mesto u njemu. Cilj šamana je da napustiti sve navike, stavove, i tipične reakcije na poticaje, kako bi se pojavilo novo biće, šamansko Istinsko Ja. Inicijaciju može izvesti stariji šaman ili šamani, na određenom mestu i u određeno vreme, ili se inicijacija šamana može odigrati spontano u nekom trenutku pošto je šaman već izabran, piše (Endredi, 2015).

ranjeni iscelitelji

Budući šaman mora biti spreman da prođe istinsku psihičku smrt svog bića, ne samo simboličnu smrt. Šamanova bolest ili kriza nije obična bolest, to je sveta bolest koju zapadnjačka medicina ne može dijagnosticirati, pošto ovu bolest stvaraju duhovi i može je izlečiti samo i jedino šaman. Šamani se često nazivaju ranjenim isceljiteljima. Tokom inicijacije budući šaman ne bori se samo za svoj život, fizički i mentalni, već i s tim da je, preživi li, njegov put kao šamana već je započeo i da će mu novi zahtevi koji stoje pred njim zauvek promeniti život, (Endredi, 2015).

bolest-kriza

Kriza ili bolest na ovom nivou više se tumači kao pročišćenje nego kao fatalno oboljenje, nešto pozitivno pre nego negativno. Ova bolest/kriza se ne posmatra kao poremećaj toka nečijeg života, već kao vreme tokom kojeg pročišćenje duše vodi ka ekspanziji svesti i prodiranju u nove dimenzije stvarnosti, (Endredi, 2015).

Lestve- putmrtvih – uspenje

Lestve- put mrtvih – uspenje

„Egipćani su u svojim pogrebnim tekstovima sačuvali izraz asken pet (asken – stepenica) da bi pokazali da su lestve koje im Ra daje da se uspnu na nebo, stvarne lestve. „Postavljene su za mene lestve da vidim bogove“, veli Egipatska knjiga mrtvih. „Bogovi mu prave lestve kojima će se uspeti na nebo“ (Weill, op. Cit., str. 28). U mnogim grobovima arhajskih i srednjovekovnih dinastija nađene su amajlije koje predstavljaju lestve (maget) ili stepenice. Slične figure stavljene su u grobove oko Rajne", piše (Elijade, 1990).

"girl with a flower in her hear"

Oil textured canvas paper

inicijacija kod ESKIMA IGLULIK

Incijacija kod Eskima Iglulik je drukačija. Mladić ili devojka kada odluče da postanu šamani, dođu sa poklonom kod učitelja koga odaberu i izjave: „Dolazim kod tebe jer hoću da vidim.“

„Da bi uklonio sve prepreke“ iste večeri šaman se obraća svojim duhovima. Onda iskušenik i njegova porodica pristupaju ispovedanju grehova (prekršaja,tabua itd.), i na taj način se očiste pred duhovima. Obuka ne traje dugo , naročito kada su u pitanju muškarci, piše (Endredi, 2015). Inicijacija muškaraca može čak i da ne pređe pet dana. Iskušenik će svoje pripreme da nastavi u samoći. Obuka se odvija ujutru, u podne, uveče i noću. U tom periodu iskušenik jede vrlo malo dok njegova porodica ne učestvuju u lovu, piše (Elijade, 1990).

Inicijacija počinje radnjom o kojoj smo dosta loše obavešteni, piše (Elijade, 1990). Stari angakok vadi njegovu „dušu“ da bi duhovi upoznali ono što je najbolje u budućem šamanu (Rasmussen, op. Cit., str. 112). Nakon tog „vađenja duše“, iskušenik je sposoban da sam izvadi duh iz svoga tela i da preduzme duga mistička putovanja kroz prostor u morske dubine. „Vađenje duše“ iz utrobe slabo prerušava „obnavljanje“ unutrašnjih organa, piše (Elijade, 1990).

budućnost & tajne

kako šaman vidi i zna?

„Potom učitelj iskušeniku pribavlja angakog, zvanu i gaumaneg, to jest „blesak“ ili „prosvetljenje“, jer angakog je „tajanstvena svetlost koju šaman naglo oseti u svom telu, u glavi, usred mozga, neobjašnjivi svetionik, svetlosnu vatru koja ga osposobljava da vidim, u tami, u doslovnom kao i prenosnom smislu, jer sada on čak i zatvorenih očiju vidi kroz mrak i opaža buduće stvari i događaje skrivene za druge; tako šaman jednako može da sazna budućnost, kao i tajne drugih“(Rasmusen,op.cit.,str.112), piše (Elijade, 1990).

Duh zaštitnik zamišljen je u vidu „nebeske supruge“ (ili supruga) i u sibirskom šamanizmu igra važnu ali ne i presudnu ulogu. Njihov zadatak je da pomažu šamanu u obuci i njegovom ekstatičnom iskustvu, piše (Elijade, 1990).

- mirča elijade

image design wall

on line store

posedovanje više od jedne duše

Verovanje šamana je da posedujemo više od jedne duše, i da tokom transa i u dubokom snu, jedna od naših duša putuje u druge dimenzije stvarnosti ili svetova, dok duša našeg fizičkog tela ostaje na svom mestu, piše (Endredi, 2015).

iz kojih razloga duh napušta telo?

Duh duše može napustiti telo iz više razloga, koja se prepisuje bolestima i slabostima duše i duha. Mnoge bolesti mogu uzrokovati napuštanje tela među kojima su bliski susret sa smrću, dugotrajna nesanica, gladovanje, žeđ, bolest ili koma, fizička i psihička trauma, unošenje u organizam psihoaktivnih droga ili biljnih estrogena, ovisnost o alkoholu i itd.

koje je osnovno zaduženje šamana?

Kroz istoriju osnovno zaduženje šamana je vraćanje duše osobi koju je duša iz nekog razloga napustila i sada luta. Zapadanjem u izmenjeno stanje svesti, zaduženje šamana je vraćanje duše osobi koju je duša iz nekog razloga napustila i sada luta. Za neke kulture je sasvim normalno da im duhovi budu saputnici, saveznici, prijatelji i neprijatelji.

"portrait"

Oil painting on textured canvas paper

promotional video

"malta"

Advertising video

"satisfaction"

Stepeni znanja duhova

vodiči

U većini šamanskih kultura smatra se da vodiči poseduju različite nivoe znanja i moći, kao što i šamani poseduju različite nivoe iskustva i mudrosti, piše (Endredi, 2015). Najlakši način da se to razume jeste da se postave tri nivoa, onako kako šamanska kosmologija deli stepene transpersonalne svesti na niže, srednje i više svetove. Različiti stepeni znanja mogu se gledati na dva različita načina, piše (Endredi, 2015).

starost duha

Prvi način je da je određeni duh primio i akumulirao znanje od svog poslednjeg, samo jednog ili jedinog života. Prihvaćeniji i drugi pogled u šamanskom svetu kaže da je određeni duh prošao mnoge živote na svetu (reinkarnacije) i da je njegov nivo znanja upravo srazmeran napretku kroz te živote. Duh je pun znanja što je više života preživeo. Stariji duh će verovatno biti bolji vodič od mlađeg duha, mada se čini da svi nivoi imaju svoje mesto u panteonu i da starost duha sigurno nije jedini kriterijum, (Endredi, 2015).

sistem biranja

Postoji mogućnost da u svetu duha postoji sistem po kojem se bira, tako da se želje i potrebe određenog šamana sparuju sa specijalnostima određenog duha. Šamanu početniku će pomagati mlađi duh , koji je u prošlom životu imao slične probleme, tj iskusnom šamanu će se pridružiti poodmakli duh koji je imao pristup znanju na dubljem nivou, piše (Endredi, 2015).

Šamani veruju da se duhovi višeg reda uključujući i šamane, mogu vratiti po svojoj želji. Duhovi nižeg reda to ne mogu, osim u izuzetnim slučajevima, kada je duh ostavio toliko snažan trag nerazrešenog pitanja da se svojom voljom može vratiti, piše (Endredi, 2015). Uopšteno možemo reći da zakoni karme utiču na sva naša dela i na prošlost, sadašnjost i budućnost, te je svako odgovoran za svoj život, bol i radost koje donosi sebi i drugima.

"VELIKE DUŠE"

Iz perspektive šamana, svi smo mi deo jedne „velike duše“ ili iz svesti đžinovskog polja energija koje se deli kako bi stvorio individualne duše. Stvoreni duh koji se vraća trenu smrti i pridružuje se kolektivu, smatra se da se duh može ponovo roditi. Misterioznost se provlači kroz ponovno rođenje, duh se iznova pridružuje kolektivu i njegova energija, sećanje, svest kombinuju se sa širom celinom. U predhodnom biću ostaje upamćeno i memorisano sećanje koje je spojeno u kolektivu duša, i izlaskom iz njega često se prepisuje nivoima napretka duha. Jedan duh iz prošlog života je podeljen ili izdeljen , što je za šamane sasvim normalno, tako da ga sadrže mnogi reinkarnirani ljudi, posebno preci.

Vodiči nižeg nivoa

NAPREDOVANJE KROZ KARMIČKE EPIZODE

Mnogi ljudi imaju samo svest o sveprožimajućoj velikoj duši, ali ne i svesnost o napredovanju kroz karmičke epizode u prošlim životima. Mnoštvo prilika za napredovanje svesti se javlja dok se čovek kreće kroz različite inkarnacije, ili s druge strane, za stagnaciju ili čak regresiju.

PicsArt_02-28-05.12.13

ZAŠTO DUHOVI OSTAJU NA NIŽEM STEPENU SVESTI

Postoje dva osnovna razloga zašto duhovi ostaju na nižem stepenu svesti. U takvom položaju su iz dva osnovna razloga. Prvi razlog je da su duhovi suviše mladi s malim brojem inkarnacije, a duhovi mogu biti i relativno stari koji su inkarnirani više puta ali su iz nekog razloga ostali nerazvijeni. Razvitak zavisi od događaja i trauma koja je duša preživela u toku svog života i trebaće mu mnogo života kako bi se oslobodio te epizode. Postoji mogućnost da novi duh može iskusiti ljubav, mudrost i životne pouke koje mu potpomažu da ubrzano razvije svest tokom jednog života, piše (Endredi, 2015).Pošto još nisu doživeli i prigrlili širi pogled na svest, duhovi nižeg nivoa često su okrenuti sebi. Njih lako ponese opšteprihvaćeno mišljenje, svoje ograničene stavove će žestoko braniti i svoja istinska saosećanje pokazaće samo svom neposrednom okruženju. Često su korisni susreti šamana i duha nižeg nivoa. Iskustvo pomaže napredku svesti.

srditi i poremećeni duhovi

Po predanju (Endredi, 2015) maliciozni duhovi skoro uvek dolaze s nižeg nivoa i oni mogu biti veoma opasni. Ovi duhovi uglavnom su se inkarnirali mnogo puta, ali nisu uznapredovali i postali su zli kako bi se izborili sa onim što vide kao „nepošteni odnos“ sveta prema njima. U šamanskim kulturama, ovi duhovi se svete nad inkarniranim ljudima tako što kradu duše beba, stvaraju bolesti ili psihološke smetnje. Lažno se predstavljaju, služe se prevarama i trikovima. Šamani početnici su uglavnom na iskušenju kod ovih srditih i poremećenih duhova.

seks i brak

Između duhova nižeg nivoa i šamana početnika jedna od glavnih tema koje figuriraju tiče se seksa i braka. Duhu nižeg nivoa je potrebna pažnja ili afirmacija i šamana početnika je lako navesti na zavisnu vezu sa istim. Duh nižeg reda isprva dobija šamanovu pažnju i pomaže mu u nekim situacijama. Zbog pomoći koje dobija šaman početnik od duha nižeg reda, on uspeva da stekne šamanovo poverenje , ali naposletku ga izneverava ili čak povređuje svojom nezrelom prirodom. Šamani početnici su često nemoćni protiv tih duhova nižeg reda i potrebna im je pomoć naprednijeg šamana kako bi ih se oslobodili i nastavili putem ujedinjenja s kontinuumom, piše (Endredi, 2015).

"BIG GIRL"

SCULPTURE

VODIČI SREDNJEG NIVOA

duhovi srednjeg nivoa

Pošto su dosegli nivo zrelosti u inkarnacijama, na ovom nivou, duhovi se pojavljuju i dostupni su šamanima iz „pozitivnih razloga“. Ovi duhovi izbegavaju većinu varljivih egoističnih radnji kojima obiluju niži nivoi. Duhovi srednjeg nivoa naprosto su uznapredovali u biće višeg „morala“ i iskusili su pozitivnu stranu karmičkih dela, što ne znači da su odbacili sve aspekte srdžbe, ljubomore i ostalih karakteristike nižeg nivoa, ali zbog pozitivnih aspekta rasta ovi duhovi žele da napreduju dalje

Duhovi vodiči srednjeg nivoa često postaju bliski saputnici šamanima, pošto su na sličnom stupnju svesti, piše (Endredi, 2015). Ovde duhovi pomažu šamanima u bavljenju planetom. Oni im pomažu da održe ravnotežu ili ponovo uspostave vezu između zajednice i naše biosfere. Duhovi srednjeg nivoa žude za iskustvima raznolikih esencija i energija sveta priroda, piše (Endredi, 2015).

"portrait"

digital art-photography

Vodičivišeg nivoa

Vodiči višeg nivoa su fokusirani na poboljšanju čovekovog života. Njih ima iznenađujuće malo i međusobno su veoma udaljeni. Oni obavljaju svoj posao na nenametljiv način, piše (Endredi, 2015). Čista energija i bezuslovna iskrenost, predstavljaju stimulans koji se ne može rečima opisati. Susret sa ovim bićima menja Vaš život zauvek. Ove osobe su okružene ljudima, ali se ne eksponiraju javno. Njihovo uključenje u događaje usmeravaju i ispunjuju ljude na nenametljiv, značajan i zatajeni način, piše (Endredi, 2015).

šaman i smrt

Ekstaza je samo konkretno iskustvo obredne smrti ili bolje rečeno, prevazilaženje ljudske, profane sudbine. Šaman je kadar da postigne tu „smrt“ raznovrsnim sredstvima, od narkotika i bubnja do „posednuća“ od strane duhova. Da bi opštio sa duhovima i duhovima- životinja budući šaman mora da nuči tajni jezik kojim će se koristiti tokom seansi. Taj jezik on uči bilo od nekog učitelja, bilo neposredno od „duhova“. Svojom posebnom pesmom svaki šaman ima mogućnost kojom poziva duhove. „ Kako to primećuje Letisalo (ibid., str.26), šaman pada u ekstazu koristeći svoj bubanj i „Jodler“, a mađijski tekstovi su svuda pevani.

"mađija i pevanje"


„Mađiju“ i „pevanje“ – posebno pevanje na način ptica – često označava ista reč.“ Po pisanju (Elijade, 1990) po bibliskom predanju, tek nakon neke prvobitne propasti, koja se da uporediti sa „padom“, čovek je postao ono što je danas: seksualan, smrtan, obavezan da radi da bi se prehranio, i u sukobu je sa životinjama. Šaman uspeva da tokom same ekstaze i pripremajući se za ekstazu, ukine sadašnju ljudsku sudbinu i privremeno ponovo pronalazi početnu situaciju. Šaman je uspeo da povrati „rajsku“ situaciju izgubljenu u osvitu vremena kad je bio prijatelj, poznavao je njihov jezik i uspevao je da se preobrazi u životinju.

Join the Conversation