06 Maj 2021

Pisac i urednica: Tanja Pljukavac ( Jovanović )

Digital art/Photocollage/Photomanipulation/Digital Painting: "A girl with a bird's nest on her head" , "Revange", "Mother & Child", "Girl" , "Death" ,"What?", "Šta reći" by Art Studio TANJA*WITCH

Uloge Šamana

Uloge šamana

U svakom obredu šaman je nezamenljiv, ovo se odnosi na iskustva ljudske duše kao takve, kao nesigurnog psihičkog jedinstva, sklone da napusti telo i postane lak plen demonima i čarobnjaka, (Elijade, 1990). Šaman vrši ulogu vidara i iscelitelja i njegova umeća su poznata u čitavoj Aziji i Severnoj Americi, Indoneziji i itd. Uloge šamana su da postavlja dijagnozu, traži odbeglu dušu bolesnika, hvata je i vraća u telo koje je napustila. On je u pravom smislu reči vodič duša i on je taj koji vodi dušu umrlog u Donji svet, piše (Elijade, 1990).

USPENJE NA NEBO, SILAZAK U DONJI SVET

GATANJE I VIDOVITOST

Da li su gatanje i vidovitost obaveze šamana?


Sastavni deo mističkih tehnika šamana čine gatanje i vidovitost, piše (Elijade, 1990). Kada treba pronaći ljude, zalutale životinje ili neki izgubljeni predmet tada se obraća šamanu. Ovo su svakodnevne obaveze i sitni podvizi šamana, vrača ili čarobnjaka. Za šamana nije nikakva „specijalnost“ da nanose štetu protivnicima svojih mušterija, iako se ponekad i time bave, piše (Elijade, 1990).


Ekstatičko iskustvo šamana

Zašto je šaman iscelitelj i vodič duša?


Po predanju (Elijade, 1990) poznavanjem tehnike ekstaze šamana čine vodiča i iscelitelja, njegova duša je sposobna da nekažnjeno napusti telo i skita na velikim razdaljinama, da silazi u Donji svet i penje se na Nebo. Iz vlastitog ekstatičkog iskustva šaman poznaje puteve vanzemaljskih predela. I zbog tog znanja, on može da siđe u Donji svet i uspe se na Nebo, jer je tamo već bio. Budući da je posvećen inicijacijom i opskrbljen duhovima čuvarima, manja je opasnost, koja postoji, da zaluta u tim zabranjenim predelima, (Elijade, 1990). Šaman je jedino ljudsko biće koje može sa se suoči sa tom opasnošću i zaputi u mistička prostranstva.

shoe IMAGE DESIGN

on line store

bit.ly/38gve1w

music video

„Beli“ i „crni“ šamani. „Dualističke“ mitologije

Po predanju (Elijade, 1990) nije uvek lako odrediti razliku, bar kod izvesnih populacija, kao što je najizraženija specijalizacija „belih“ i „crnih“ šamana.

Kod Burjata, razlika je jasno izražena kod „belih šamana“ i „crnih šamana“, od kojih prvi imaju odnose sa bogovima, drugi sa duhovima. Bela je odeća kod prvih, a kod drugih plava odeća. U samoj mitologiji kod Burjata pokazuje se vrlo izražen dualizam: bezbrojna klasa polubogova deli se na crne i bele Kanove, razdvojene divljim neprijateljstvom. Crne šamane ljudi ne vole, jer oni služe crnim Kanovima: ali ipak im dopuštaju biti od koristi, jer samo oni mogu da posreduju kod crnih Kanova (Sandschejew, str. 952). Ova situacija nije prvobitna: prema mitovima prvi šaman je bio „beli“; crni se pojavio tek kasnije (ibid., str. 976). Nebeski bog je poslao Orla da šamanske moći podari prvom ljudskom biću koje sretne na Zemlji. Ova podela šamana je sporedna i čak dosta kasna pojava. Ova podela je proistekla bilo iz iranskih uticaja, bilo iz negativnog vrednovanja htonskih i „podzemnih“ hijerofanija koje vremenom konačno označavaju „demonske“ sile, piše (Elijade, 1990),

promotional video

Marilyn monroe

BOGOVI


Ne treba zaboraviti, da veliki deo božanstva i sila Zemlje i Donjeg sveta nisu nužno „zli“ ni „demonski“. Nakon promene koje su se zbile unutar panteona, i njihovog posrnuća, one uglavnom predstavljaju autohotne i čak tipične hijerofanije, piše (Elijade, 1990). Ponekad je podela na nebeske i htonsko-podzemne bogove samo prikladna klasifikacija, bez ikakvog pogrdnog stava prema ovim poslednjim.

U drami ljudske egzistencije, ma koliko bogovi i „gornji“ duhovi bili dobronamerni, oni su na žalost pasivni, piše (Elijade, 1990). Njihovo stanište je „u gornjim sferama neba, nimalo se ne mešaju u ljudske poslove i relativno manje utiču na životni tok no ’donji’ duhovi, koji su osvetoljubljivi bliži zemlji, krvno povezani sa ljudima i sa mnogo strožom klanovskom organizacijom“ (Sieroszewski, str.301.)

FASHION IMAGE DESIGN

ON LINE STORE

Bogovi

da li ima više bogova?

U devet sfera neba prebiva gospodar bogova i nebeskih duhova Art-ToÏon-Aga koji je „Gospod-Otac-Gospodar-Sveta“. Blista kao sunce koji je njegov simbol, govori grmljavinom, moćan je i neaktivan, ali slabo se meša u ljudske poslove. Njegov počinak se može poremetiti samo u izvanrednim slučajevima, pa i onda se uz malo dobre volje upliće u ljudske poslove i zaludo je upućivati mu molitve za naše dnevne potrebe, piše (Elijade, 1990). Osim Art-ToÏon-Aga, ima još mnoštvo manjih i sedam velikih bogova. No njihovo prebivalište ne podrazumeva nužno uransku kulturu:

  • „Gospodar-Belog-Tvorca“ (Urüng Ai-ToЇon)
  • „Blagu-Majku-Stvoriteljicu“
  • „Blagu-Gospu-Rođenja“
  • „Gospu-Zemlje“ (AnlaЇ-Chotoun)
  • Bog lova, BaЇ BaЇnaЇ, prebiva podjednako na istočnom delu neba kao i u poljima i šumama.

Po predanju (Elijade, 1990) „donjih“ bogova je osam, sa „Svemoćnim-Gospodom-Beskraja“ (OuloutouЇer Oulou-ToЇon) na čelu i neograničenim mnoštvom „zlih duhova“. No Oulou-ToЇon nije zao: „ on je samo odveć blizu zemlje čije ga stvari živo zanimaju... Oulou-ToЇon personifikuje aktivnu egzistenciju, punu patnji, želje, borbi... Njega valja tražiti na Zapadu, na trećem nebu. Ali ne treba ga prizivati bezrazložno: zemlja drhti i trese se kad on stupi na nju: srce smrtnika puca od užasa ako se usudi da mu pogleda u lice. Niko ga, prema tome, nije video. Međutim, jedino on od moćnika koji prebiva na Nebu silazi u tu dolinu punu ljudskih suza... On je darovao ljudima vatru, on je stvorio šamana i naučio ga da se bori protiv nesreće... On je tvorac ptica, šumskih životinja, pa i samih šuma“ (Sieroszewski, str. 306). Oulou-ToЇon se ne pokorava Art-ToÏon-Agi i ophodi se sa njim kao sa sebi jednakim, piše (Elijade, 1990).


"GYPSY MAGIC - CURSE"

DIGITAL ART- PHOTOGRAPHY

mirča elijade

bogovi


U drami ljudske egzistencije, ma koliko bogovi i „gornji“ duhovi bili dobronamerni, oni su na žalost pasivni, piše (Elijade, 1990).

Podela šamana

Kakva je razlika između "gornjih" i "donjih" šamana?

Po predanju (Elijade, 1990) među „donjim“ duhovima ima nekoliko slavnih šamana. Kod Jakuta najslavniji je „knez šamana“; on prebiva na zapadnom delu Neba i pripada lozi Oulou-ToЇona. „Nekada je to bio šaman ulusa Nama, noslega BӧtЇügnéa, od roda Čaki. Teško je povući jasnu granicu između „uranskih“ i „telurskih“ bogova, kao i između religioznih sila koje se smatraju „dobrim“ i onih ostalih „zlih“. Šaman može da „služi“ podjednako i „gornjim“ i „donjim“ bogovima, s obzirom na ovaj složeni i istovremeno neodređen „dualizam“. „Donji“ ne znači uvek i „zao“ duh. Između šamana i ostalih sveštenika („žreca“) razlika nije obredna, već ekstatičke prirode: posebni položaj šamanov unutar religiozne zajednice (koja obuhvata i sveštenike i laike) ne karakteriše i specifikuje to da li on može ili ne može da prinosi ovu ili onu žrtvu, već posebna priroda njegovih odnosa sa božanstvima, kako „gornjim“, tako i „donjim“. Ovi odnosi „bliži“ su i „konkretniji“ od odnosa ostalih članova zajednice, sveštenika žreca ili laika. Kod šamana religiozna iskustva uvek imaju ekstatičku strukturu, ma kakvo bilo božanstvo koje izaziva to iskustvo, piše (Elijade, 1990). Ista podela sreće se kod altajskih šamana, iako nije jasna kao kod Burjata. Radlov i Potapov ne beleže tu razliku: isti šaman može i da ide na Nebo i da silazi u Donji svet. Ove tvrdnje nisu protivrečene: Anohin (str.108) zapaža da postoje i „crno-beli“ šamani koji mogu preduzeti oba putovanja; ruski etnolog je sreo šest „belih“ šamana, tri „crna“ i pet „crno-belih“. „Beli šamani“ nose oskudniju odeću; imaju šubaru od bele jagnjeće kože, kaftan (manyak) izgleda nije neophodan, ali imaju i druge oznake. Šamanke su uvek „crne“ jer nikada ne preduzimaju put na Nebo. Altajci izgleda poznaju tri grupe šamana: one koji se bave isključivo nebeskim bogovima i silama, one koji su specijalizovani u (ekstatičkom) kultu bogova Donjeg sveta, i one koji imaju mističke odnose sa obema klasama bogova, piše (Elijade, 1990).


sposobnost šamana

Sadašnji i drevni šamani, sposobni su da održe ravnotežu unutar svojih zajednica, ravnotežu između ljudske zajednice i prirode, kao i ravnotežu između fizičkog sveta i svet(ov)a duha. Kroz uravnoteženi pogled na stvarnost, savremenom čoveku može pomoći da vrati zdravlje i sreći na Zemlji, piše (Endredi, 2015).

„ Protiv sila zla se možemo boriti znanstvenošću, slikarstvom, poezijom. U konačnici dobri ljudi moraju pobjediti. Mi ćemo prisustvovati ubuduće novim duhovnim okršajima u sebi i oko sebe i nadam se da ćemo sa više entuzijazma, sa više empatije raditi na dobrobiti. Tu nam mogu pomoći i molitva i rad, zalaganje i prije svega vjera i znanost“, piše (Glavurtić, 2019).

Miro Glavurtić

SATANA

Satana

Po predanju (Glavurtić, 2019) o ratu na nebu čitamo u Apokalipsi. U priči ukazao se veliki zmaj plamene boje, koji je pretio ženi obučenoj u sunce. „Uto se zametnu rat na nebu, koju je trebalo da Mihael sa svojim anđelima vodi protiv zmaja. I zmaj ratova i anđeli njegovi. I ne nadvladaše. Za njih ne beše više mesta na nebu. Beše zbačen veliki zmaj, stara zmija, koja se zove Đavo, Satana, zavodnik celog sveta“ (Otkr. 12,7-9). U ovom opisu ukratko je izložena velika bitka među anđelima na nebu. U anđeoskom svetu započinje misterija zla. Zlo u povest uveli su Satana i s njim pali anđeli. Kobna epizoda, u kojoj su razdvojeni dobri i zli anđeli, za ljude ostala je nerasvetljena. Bogoslovi i mistici nastojali su postaviti hipoteze, koje će biti u saglasnosti s objavljenom dogmom, piše (Glavurtić, 2019) 11. str. Lucifer, Satana i demoni nisu stvoreni kao zli. Kaže sv. Antun, „poznato je“, prema sv. Atanaziju, „da demoni nisu stvoreni kao demoni, jer Bog ne stvara ništa zlo. Oni su stvoreni dobri" (Vita Anton). Kao anđeli, oni su bili „u istini“, ali su je padom izgubili i Satana je postao „otac laži“, piše (Glavurtić, 2019). Bogoslovne rasprave su vođene o vremenu pada, o broju palih anđela i o naravi njihovog greha. Pali anđeli dolaze iz svih redova i imali su svog vođu, koji se zove „Knez ovog sveta, knez đavolski, Satana“; primerima i nagovaranjem naveo je druge na greh. Grgur Veliki i sv. Bernard misle da je Satana bio upravo najviši od svih anđela, ovo se potvrđuje na nekim mestima Evanđelja. „Kako Satana može izgoniti Satanu?“, ovo mesto ukazuje da je Isus smatrao da je Satana poglavar zlih duhova. „Video sam Satanu gde pada kao munja s neba!“ , saopšti Isus sedamdesetorici, kada se vratiše s poslanja (Lk.10,18), piše (Glavurtić, 2019).


Veštica

Veštica je žena na vrhuncu svoje moći!


U svakoj od nas čuči mala veštica, koja je u dodiru sa svojom tamom. Žena veštica je u potpunom sklopu i skladu sa svojim bićem. Ona je lepotica i zver kroz život, zavisno do situacije u kojoj se nalazi, piše (Lister, 2017).

Upotpuniti sebe i opet biti cela je put veštica. Ona se ponovno regeneriše i priseća sebe u punoj istini o svom biću, u cilju prisećanja zaboravljenih prošlosti. Biti žena koja može da prepozna, vodi, da govori i svedoči istinu. Ona koja koristi svoju kreativnost, intuiciju i vizije koje su joj od Božice podate. Veštice su svakako bile bič u Božijim rukama. Nevreme i bolesti koje su pogađale grešno čovečanstvo, kroz veštice bih se prenosio Božiji gnev, kao kaznu i opomenu, piše (Foltmer, 2010).

Ja ću preuzeti odgovornost zato što sam ja veštica, i veštice nisu ovde da učine da se drugi osećaju udobno“. (Lister, 2017)

One su ovde da pokažu pun spektar istine, kroz osećaje i primere.

Jedna od najvećih sjajnih vešticinih moći je – strpljenje,

piše (Lister, 2017).

Put veštica je građenje veze potpune ljubavi, poštovanja, i poverenja sa sobom, u koneciji sa svojim telom i psihom. Povezivanje sa samim sobom i povezivanje sa svojom magijom zahteva vreme, posvećenost, i potpunu životnu misiju dok ne postanete najbolja verzija sebe. Biti veštica je put učenja. Ovaj put je sastavljen od velikih istraživanja, uglavom od primarne važnosti su učenja koja osetiš i kroz koje prolaziš. Istinsko znanje se dobija putem doživljenog. Kada govorite o veštici vi u stvari govorite o misteriji. Neka verovanja su, da određene informacije u datom momentu, budu prenete vešticama. Informacije koje će biti prenesene zavisi od veštičinog progresa,
učenog i u praksi, piše (Lister, 2017).


"human trafficking-Organ trafficking"

digital art - photography

Marilyn Monroe

moderna žena

promotional video

image Design for the house

on line store

"munja u krvi"

Po tvrđenju (Endredi, 2015) šaman koji poseduje moći i znanje, da uđe i izmeni stanje svesti, kako bi pomogao drugima u cilju obavljanja svog posla, njegov rad se odvija lokalno, radom u svojoj zajednici , i globalno, putem knjiga i međunarodnih radionica. Dobijanjem poziva u šamansku službu, dobijaju se raznovrsni zadaci koje treba obaviti. „Munja u krvi“ je obeležje koje nosi šaman , i put šamana je da čini prvi korak tamo gde većina pravi poslednji, piše (Endredi, 2015). Šaman je osoba koja zapada u radikalno proširenja stanje ljudske svesti putem kompletnog preobražaja ličnog pogleda na svet i univerzum. Kroz inicijaciju šaman doživljava smrt i ponovnim životom šaman se okreće pozivu da služi svojoj zajednici kao provodnik ka svetu ili svetovima koji su više nego ljudski, piše (Endredi, 2015).


Video made by Art Atudio TANJA*WITCH

POZIV

Poziv

Poziv je sećanje ko si bio pre, pre nego što si to zaboravio.

Za mnoge, Poziv koji čuju će podsećati na sećanje ; možda sećanje na prošli život, šapat ili poziv od predaka ili samo jaka intuicija koju osećaš u samim kostima.

  • Poziv od nje, boginje.
  • Poziv za rast, potpuno sa istinom ko smo mi.
  • Poziv koji nas pita da verujemo sebi.

Poziv koji osećamo da dolazi iz duboke intuicije koja prožima celo telo i podiže žensku urođenu mudrost, piše (Lister, 2017).

Ovo je poziv za sve veštice. Svakoj ženi i muškarcu koji su pozvani da se probude, saslušaju i da preduzmu akcije i poprave greške Patrijahalnog društva, piše (Lister, 2017).


Zašto ste čuli ovaj poziv?

Ovaj poziv ste čuli zbog loše situacije na planeti.Majka Zemlja je razorena, uništena, zatrovana. Ovo je ogledalo naših postupaka prema njoj, i tačnije rečeno, rezultat Patrijahalnog društva i njegovom ponašanju prema ženi. Zato se veštice bude!I postoji velika verovatnoća da će se probuditi jako besne. I kako smo se mi ponašali prema njoj, ona će nam isto tako i vratiti. Majka Zemlja ne treba spašavanje. U istini problem leži u čovečanstvu i njegovom lošem ophođenju prema Majci Zemlji, piše (Lister, 2017).LISA LISTER

FASHION IMAGE DESIGN

on line store

"sunset"

oil painting

marija

Po predanju (Glavurtić, 2019) str 252, od početka Marija je od Boga određena za veliku neprijateljicu demona i zaštitnicu onih koji đavoli muče. Od svih Adamovih potomaka, jedino i samo ona od samog početka zaćeća, ima povlasticu da bude bez ljage istočnog greha. Marija nikad nije bila pod vlašću Satane, kao što su ostali ljudi baštinici greha. Pio X, u svom katekizmu, uči da ona nikada nije bila „rob“ Satane.

Don't Miss Anything

Fresh Posts Every Day